Čo pre Vás môžeme urobiť?

I. Školenia obsluh tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení

II. Školenia obsluh motorových vozíkov a stavebných strojov

III. Školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel

IV. Školenia pracovníkov z oblasti bezpečnosti práce a ustanovených pracovných podmienok

V. Montáž, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení

VI. Technické kontroly motorových vozíkov


Prenájom závesných elektrických lávok, vrátene zabezpečenia montáže, zaškolenia obsluhy a vykonania odbornej skúšky. Pre vykonanie školenia má firma udelené oprávnenia z NIP Košice. Pre montáž, opravy, údržbu, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení má firma udelené oprávnenia z TI Bratislava.

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

MONTÁŽ, OPRAVA, ÚDRŽBA , ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ SÚ VYKONÁVANÉ NA ZÁKLADE OPRÁVNENÍ, VYDANÝCH INŠPEKTORÁTOM PRÁCE BRATISLAVA V ROZSAHU PRE:

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

 • žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1 000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov
 • pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m
 • stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby
 • regálové zakladače so stanovišťom obsluhy
 • výsuvné rebríky s motorovým pohonom
 • zariadenia technickej zábavnej činnosti , ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1,5 m
 • žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ručným pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
 • zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie , zavesenie alebo na uchopenie
 • zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi
 • zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená
 • vrátky s motorovým pohonom, používané na zdvíhanie bremien
 • stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb
 • zvislé posuvné brány s motorovým pohonom
 • zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou technických zariadení zdvíhacích

 • TLAKOVÉ ZARIADENIA

 • parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové ( horúcovodné ) kotly s tepel. výkonom nad 5,8 MW vrátane (III trieda)
 • parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové ( horúcovodné ) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane ( IV trieda )
 • tlakové nádoby stabilné III a IV triedy
 • parné a teplovodné kotly V triedy
 • tlakové nádoby stabilné II a I triedy
 • potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda ( I trieda )
 • potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vzduch ( II trieda )

 • PLYNOVÉ ZARIADENIA

 • zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
 • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
 • rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa , acetylénovody a všetky plynovody vyhotovené z nekovových materialov
 • spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní
 • chladenie a mrazenie ( chladiace okruhy ) s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg
 • zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane ak umožňujú pripojiť viac ako 2 fľaše na dopravu plynov
 • zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 • rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane okrem acetylénovodov a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov
 • spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
 • chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane

 • ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu ( A )
 • technické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov ( E 2 )
 • bleskozvody ( E 3 )