INFORMÁCIA PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ Z OBLASTI MOTOROVÝCH VOZÍKOV

Od 1.2.2007 je v platnosti zmena l normy STN 26 8805 Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu z júna 2005. V zmene l je uvedený vzor nového európskeho preukazu pre obsluhu motorových vozíkov. Táto zmena je výsledkom viacerých rokovaní odborných pracovníkov z oblasti motorových vozíkov v SR a ČR a pracovníkov NIP SR so sídlom v Košiciach a SUIP ČR so sídlom v Opave.

Účelom týchto rokovaní bolo vytvoriť podmienky pre vzájomné uznávanie spoločného vzoru preukazu pre obsluhu motorových vozíkov a spoločnej rámcovej osnovy pre výuku obsluhy motorových vozíkov v Slovenskej a Českej republike. Návrh spoločného vzoru preukazu pre SR a ČR sa podujala vytvoriť firma RETOO, s.r.o., Bratislava pod vedením Jozefa Vlčeka.

Firma RETOO, s.r.o., Bratislava bola aj tvorcom STN 26 8805 z júna 2005, kde bol vzor preukazu zobrazený v prílohe A. Tento vzor preukazu bol aj dôvodom spoločných rokovaní medzi SR a ČR, pretože preukaz sa úspešne presadzoval v rôznych štátoch Európy pri uchádzaní sa našich občanov o pracovné miesta pre obsluhu motorových vozíkov. Hlavnou devízou úspešného preukazu bola skutočnosť, že text preukazu bol napísaný okrem slovenského aj v anglickom jazyku.

Naviac sa v preukaze dal jednoducho označiť dátum vykonania opakovaného školenia, ako aj číslo inštruktora obsluhy motorových vozíkov, ktorý opakované školenie vykonal. Pri návrhu spoločného preukazu pre SR a ČR firma RETOO, s.r.o., Bratislava vychádzala hlavne z úspešného vzoru preukazu z STN 26 8805, ale boli potrebné zapracovať do spoločného preukazu aj podmienky na vydanie preukazu určené zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. v § 16 a znak štátu európskej únii v ktorom sa preukaz vydal.

V máji 2007 budú tomu 3 roky, čo je SR a ČR v európskej únii. Z Bruselu sa často ozývali hlasy o medzinárodnej štandardizácie klasifikácie vzdelávania v jednotlivých úrovniach. Firmu RETOO, s.r.o., Bratislava zaujala hlavne úroveň profesných činností v oblasti vzdelávania a uznávania preukazov pre obsluhu motorových vozíkov. Preto bol spoločný vzor preukazu navrhnutý ako preukaz európsky s perspektívou vydávania takýchto preukazov aj v iných štátoch európskej únii.

Navrhnutý spoločný vzor preukazu pre SR a ČR bol predložený firmou RETOO, s.r.o., Bratislava na posúdenie slovenskej a českej odbornej skupine a orgánom štátnej správy SR a ČR zastúpené štatutárnymi zástupcami NÍP SR a SUÍP ČR. Po viacerých rokovaniach v SR a ČR sa nakoniec dňa 19.10.2006 v Prahe odsúhlasili navrhnuté vzory preukazov a dohodlo sa, že SR a ČR si budú vzájomne od 1.1.2007 uznávať odsúhlasené vzory preukazov pre obsluhu motorových vozíkov a odsúhlasili spoločnú rámcovú osnovu pre výuku obsluhy motorových vozíkov. Tieto vzájomné uznávané vzory preukazov si záujemci môžu pozrieť na internetovej stránke NIP SR so sídlom v Košiciach a SUIP ČR so sídlom v Opave.

Všetky zúčastnené strany SR a ČR, ktoré sa podieľali na tvorbe a schvaľovaní spoločného vzoru preukazu a rámcovej osnovy pre výuku obslúh motorových vozíkov dúfajú, že spoločný vzor preukazu bude naším spoločným prínosom do európskej únie v uplatňovaní európskej štandardizácie pri slobodnom pohybe občanov európskej únie pri hľadaní pracovných príležitostí. Správnosť postupu SR a ČR už potvrdzuje aj záujem z Poľska a Rakúska pri zavádzaní podobného preukazu v týchto krajinách.

Firma RETOO, s.r.o.. Bratislava v zastúpení Jozefom Vlčekom, by sa chcela pri tejto príležitosti na záver poďakovať za úspešnú spoluprácu všetkým zúčastneným stranám, ktoré sa podieľali na tomto historicky významnom začiatku praktického uplatňovania európskej štandardizácie profesných činností pri obsluhe pracovných prostriedkov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/45/ES z 27. júna 2001, ktorou sa mení a doplna smernica Rady 89/655/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci aNV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.